REGULAMIN WSPÓŁPRACY WYDAWCÓW W RAMACH SERWISU socialtrade.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w platformie socialtrade.pl, przystępowania do wybranych Programów Partnerskich oraz realizowania przez Partnerów celów określonych w poszczególnych Programach Partnerskich i otrzymywania przez nich w zamian zapłaty w formie Prowizji.
 2. Organizatorem i koordynatorem serwisu jest właściciel socialtrade.pl.
 3. Cele Programów Partnerskich są określone indywidualnie, w zależności od potrzeb poszczególnych Klientów.
 4. Zawarcie Umowy Partnerskiej oraz uczestnictwo w serwisie i w poszczególnych Programach Partnerskich jest dobrowolne i nie podlega żadnym opłatom.
 5. Warunkiem uczestnictwa w sieci i udziału w Programach Partnerskich jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo natychmiastowego pozbawienia statusu Partnera i rozwiązania Umowy Partnerskiej ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie.

2. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Kandydat na Partnera składając Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy Partnerskiej ma obowiązek wykonać następujące czynności:
  A dokonać rejestracji w Platformie Programów Partnerskich poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie Internetowej Organizatora swoimi danymi.
  B zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola akceptacji.
  C Dokonanie rejestracji przez kandydata na Partnera zostaje potwierdzone przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 2. Organizator powierza Partnerowi na czas trwania Umowy Partnerskiej Panel Zarządzania Kontem dostępny po zalogowaniu się Partnera do Platformy Programów Partnerskich.
 3. Po zawarciu Umowy Partnerskiej Partner może umieszczać w swoich Narzędziach Komunikacji linki do stron internetowych zarejestrowanych przez Organizatora w ramach Programów Partnerskich.
 4. Organizator może w każdym czasie zmieniać lub kończyć poszczególne Programy Partnerskie.
 5. Organizator może wprowadzać modyfikacje i poprawki do Umowy Partnerskiej oraz rozwiązać ją. W przypadku nie zaakceptowania przez Partnera zmian wprowadzonych przez Organizatora, Umowa Partnerska ulega rozwiązaniu z dniem następującym po ostatnim dniu wyznaczonym na zaakceptowanie zmian. Z dniem rozwiązania Umowy Partner jest zobowiązany usunąć wszystkie linki do Stron Docelowych objętych Programami Partnerskimi, w których uczestniczył.

3. OBOWIĄZKI STRON

 1. Partner jest zobowiązany przestrzegać wymogów dotyczących poszczególnych Programów Partnerskich, w szczególności w kwestiach dotyczących zawartości i charakteru Narzędzi Komunikacji Partnera i korzystania ze znaków handlowych Klientów, innych Partnerów i osób trzecich.
 2. Partner ponosi odpowiedzialność za swoje Narzędzia Komunikacji i ich zawartość, w tym również w kontekście zgodności z przepisami prawa.
 3. Partner oświadcza, że wszystkie dane i informacje przekazane przez niego Organizatorowi są prawdziwe, prawidłowe, kompletne i przekazane zgodnie z prawem. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o wszelkich zmianach tych danych i informacji.
 4. Partner oświadcza, że prawa do informacji i utworów zawartych w Narzędziach Komunikacji Partnera należą do niego, bądź posiada on je zgodnie z prawem, za zgodą osób trzecich będących właścicielami tych informacji i utworów.
 5. Partner zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji dotyczących Organizatora oraz Klientów dostępnych dla niego z tytułu uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich oraz Programach Partnerskich. Partner może ujawniać informacje dotyczące Organizatora oraz Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celów Programów Partnerskich, w których uczestniczy.
 6. Organizator rejestruje wyniki działalności Partnera w obrębie Platformy Programów Partnerskich, co stanowi podstawę do określenia wysokości zapłaty z tytułu Prowizji dla Partnera. Partner uznaje, iż jedyną podstawą dokonywanych rozliczeń w ramach zapłaty Prowizji w poszczególnych Programach Partnerskich są dane posiadane przez Organizatora.

4. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

 1. Organizator ma prawo monitorowania Narzędzi Komunikacji Partnera, może rozwiązać Umowę Partnerską ze skutkiem natychmiastowym a także zakwestionować wysokość wynagrodzenia w szczególności w przypadku:
  a) Zamieszczania przez Partnera w jego Narzędziach Komunikacji treści pornograficznych, erotycznych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób; rasistowskich lub nawołujących do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp., lub treści naruszających prawa autorskie osób trzecich bądź inne przepisy prawa, a także zachęcające do dokonywania tego typu naruszeń;
  b) Nieuprawnionego udostępniania (lub pośredniczenia w udostępnianiu) plików muzycznych, graficznych, tekstowych lub innych utworów chronionych prawem autorskim;
  c) Wprowadzania w błąd Użytkowników;
  d) Udostępniania treści i danych szkodliwych, w szczególności wirusów, koni trojańskich i innych;
  e) Zamieszczania treści naruszających zasady uczciwej konkurencji;
  f) Wykorzystywania Narzędzi Komunikacji w celach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzących dobremu imieniu Organizatora lub Klientów;
  g) Sztucznego generowania działań pozorujących realizowanie celów Programów Partnerskich (np. nieuprawnione generowanie kliknięć itp.);
  h) Rozsyłania masowej informacji (tzw. spamming);
  i) Naruszania prawa do prywatności Użytkowników;
  j) Ingerencji w kreacje reklamowe bez wcześniejszej zgody Organizatora;
  k) Naruszenia przez Partnera jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Partner nie może ponadto podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, mających na celu podwyższenie kwot Prowizji należnych mu z tytułu realizacji celów poszczególnych Programów Partnerskich.

5. ROZLICZENIA STRON

 1. Za realizowanie przez Partnera celów poszczególnych Programów Partnerskich otrzymuje on zapłatę z tytułu Prowizji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w kwocie netto określonej na Stronie Internetowej Organizatora
 2. Partner uzyskuje prawo do wypłaty środków z tytułu Prowizji pod warunkiem, że zgromadzi na swoim Koncie Partnerskim co najmniej 10 zł. I poprzez panel zleci wypłatę.
 3. Partner może w każdym czasie obowiązywania Umowy Partnerskiej kontrolować stan środków zgromadzonych na jego Koncie Partnerskim poprzez Panel Zarządzania Kontem.
 4. Każdorazowa wypłata zgromadzonych na Koncie Partnerskim środków z tytułu Prowizji jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgłoszonego rozliczenia (w szczególności w zakresie zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie). Czas na tą czynność ustala organizator indywidualnie dla każdego Partnera.
 5. Podstawą naliczenia należnych Partnerowi kwot jest system statystyczny Organizatora.
 6. Jeśli istnieje podejrzenie, że Partner narusza zasady regulaminu i Programu partnerskiego Organizator ma prawo korzystając z innych źródeł statystycznych, usunąć należną Partnerowi prowizję bez podania źródła. Usunięcie prowizji może także zostać narzucone przez Reklamodawcę.
 7. Organizator dokonuje wypłaty kwot należnych Partnerowi z tytułu Prowizji w ciągu 30 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji.
 8. Wszystkie wartości określone w Tabeli Płatności stanowią kwoty netto i w konsekwencji ustalona na jej podstawie Prowizja należna Partnerowi stanowi kwotę (cenę) netto. Partnerzy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z realizacją Umowy Partnerskiej, zawartej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i z osiąganiem na jej podstawie przychodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
 9. Wszystkie rozliczenia z Partnerem będą prowadzone z dokładnością do 1 grosza zaokrąglonej w górę.
 10. Partner informuje Organizatora o wszelkich zmianach jego danych zawartych w dokumentach przesyłanych Organizatorowi, a w szczególności danych mających znaczenie dla prawidłowej wypłaty wynagrodzenia, w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Programów Partnerskich oraz związane z nieprawidłowościami po stronie Partnera.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Partnera w związku z wykonywaniem Umowy Partnerskiej i udziałem w poszczególnych Programach Partnerskich. Partner sam odpowiada za wykonywane przez siebie czynności będące przedmiotem Umowy Partnerskiej i ponosi wyłączne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za szkody Organizatora, Klientów lub osób trzecich powstałe w wyniku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa ogólnie obowiązującego.
 4. Organizator może obciążyć Partnera ewentualnymi kosztami odszkodowań, kar, napraw technicznych i innych będących konsekwencją postępowania Partnera niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
  W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu Organizator może nałożyć na Partnera obowiązek zapłacenia kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych aktualnie na jego Koncie Partnerskim za każde naruszenie, przy czym zaplata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej. Jednocześnie w przypadku jakichkolwiek naruszeń po stronie Partnera Organizator może zablokować jego Konto Partnerskie i wezwać go do zaprzestania naruszeń i usunięcia powstałych w związku z tym skutków w oznaczonym terminie. Przez zablokowanie Konta rozumie się brak dostępu do Panelu Zarządzania Kontem przez Partnera oraz nie naliczanie Prowizji z tytułu udziału w Programach Partnerskich. W przypadku zaprzestania naruszeń i usunięcia jego skutków Organizator może ponownie aktywować Konto Partnerskie.
 5. Partner jest zobowiązany dokonać stosownych zabezpieczeń przed jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich kierowanymi do Organizatora, wynikającymi z zawartości Narzędzi Komunikacji Partnera. Partner odpowiada za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione wykorzystanie Platformy Programów Partnerskich i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne spowodowane przez Partnera w ramach funkcjonowania Platformy Programów Partnerskich.
 6. Partner nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy Partnerskiej i niniejszego Regulaminu w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.

7. CZAS TRWANIA UMOWY PARTNERSKIEJ

 1. Umowa Partnerska zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę Partnerską bez podawania przyczyn, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. Z upływem okresu wypowiedzenia Partner zobowiązany jest usunąć wszelkie materiały pobrane za pośrednictwem Platformy ze swoich Narzędzi Komunikacji.
 3. Umowa Partnerska może być rozwiązana przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym, bądź też kiedy Klient, w którego Programie Partnerskim uczestniczy Partner, zwróci się z uzasadnionym wnioskiem do Organizatora, wskazując na potencjalne naruszenia lub zagrożenia zasad współpracy przez Partnera.
 4. Organizator może zamykać poszczególne Programy Partnerskie w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia, przy czym zamknięcie danego Programu Partnerskiego nie powoduje rozwiązania Umowy Partnerskiej.

8. ZMIANY REGULAMINU

 • Organizator może dokonać zmian treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Partner ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu na Stronie Internetowej Organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wątpliwości Partnera dotyczące zasad uczestnictwa w Plaformie Programów Partnerskich i poszczególnych Programach Partnerskich są wyjaśniane przez Organizatora w formie elektronicznej w drodze zapytania kierowanego przez Partnera za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową Partnerską Strony zobowiązują się rozwiązywać wstępnie na drodze polubownej. W przypadku skierowania sporu na drogę postępowania sądowego sądem miejscowo właściwym do rozpoznania tego sporu będzie sąd siedziby Organizatora.
 4. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące dla potrzeb związanych z prowadzeniem i realizacją zadań Platformy Programów Partnerskich oraz celów Programów Partnerskich.
 5. Organizator zapewnia ochronę wszelkich danych dotyczących Partnera oraz informacji dotyczących zawartej między Stronami Umowy Partnerskiej. Strony przyjmują, że skrzynka poczty internetowej Partnera jest przez niego sprawdzana co najmniej jeden raz na 24 godziny.
 6. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail podany w jego formularzu.
 7. Wszelkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie Organizatora stanowią własność ich właścicieli.